کاروفناوری نهم پودمان پایش رشد و تکامل کودک

ردیفتیپ سوالعنوان سوال
۱کار کلاسیدر کلاس شما چند دانش آموز وجود دارد؟ با سؤال از هم کلاسی های خود، برای ده نفر، جدول ۱-۹ را به طور تقریبی تکمیل کنید.
۲کار کلاسیدر گروه خود، ابتدا روند نمای اندازه گیری وزن را ترسیم نمایید، سپس با استفاده از ترازوی دقیق، وزنِ یک ماکتِ کودک را اندازه گیری و ثبت کنید.
۳کار کلاسیدر گروه خود، ابتدا روندنمای اندازه گیری قد را ترسیم نمایید، سپس با استفاده از یکی از روش های اندازه گیریِ قد، قدِ یک ماکتِ کودک را اندازه گیری و ثبت کنید
۴کار کلاسیدر گروه خود، با استفاده از متر نواری غیرقابل ارتجاع، محیط های بدن ماکتِ کودک را اندازه گیری و ثبت کنید.
۵کار کلاسیبه صورت گروهی با کمک دبیر خود، در خصوص تفسیر نمودار وزن برای سن، از تولد تا پنج سالگی ویژهٔ دختران و پسران، بحث و گفت و گو کنید.
۶کار کلاسیبه صورت گروهی با کمک دبیر خود، در خصوص تفسیر نمودار قد برای سن، از تولد تا پنج سالگی ویژهٔ دختران و پسران،بحث و گفت و گو کنید.
۷کار کلاسی۱ وزن خود را به کیلوگرم بنویسید.
۲ قد خود را بر حسب متر بنویسید.
۳ نمایهٔ تودهٔ بدن خود را محاسبه نمایید.
با نقطه گذاری بر روی نمودار نمایهٔ تودهٔ بدن برای سن و جنس، وضعیت وزن خود را ارزیابی کنید.
۸کار کلاسیبا توجه به آنچه تا به حال آموخته اید، وزن و قد اعضای گروه خود را اندازه بگیرید. سپس نمایهٔ تودهٔ بدن خود و اعضای گروه را محاسبه کنید و به ارزیابی وضعیت وزن هر یک بپردازید. جدول ۲-۹ را تکمیل کنید.
۹کار کلاسیبه نمونه ای از کارت پایش رشد که توسط معلم در کلاس ارائه می شود توجه کنید و با هم کلاسی های خود در خصوص حالت های مختلف منحنی رشد و چگونگی سلامت کودک به بحث و گفت و گو بپردازید.
۱۰کار غیر کلاسیاز یک مرکز بهداشت با هماهنگی مسئولین و دبیر مربوطه بازدید کنید و چگونگی اندازه گیری وزن کودکان با ترازوهای مختلف، همچنین پروندهٔ بهداشتی و کارت رشد کودکان زیر پنج سال را مشاهده نمایید، سپس گزارشی از مشاهدات خود تهیه کنید و پس از ارائه در کلاس با سایر هم کلاسی های خود به تفسیر آن بپردازید.
۱۱کار کلاسیمهارت ها و عملکردهای کودک را بر حسب سن فهرست کنید و با سایر هم گروهی های خود در مورد آن ها به بحث و گفت و گو بپردازید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *