کاروفناوری هشتم پودمان امور اداری و مالی

ردیفتیپ سوالعنوان سوال
۱کار کلاسیبررسی ساختار اداری مدرسه: با ه ماندیشی در گروه و همکاری مسئولین دبیرستان، ساختار اداری مدرسه را بررسی کنید و نموداری را مانند نمودار ٢-۷ بکشید. برای این کار میتوانید در اینترنت یا تارنمای یک اداره واژهٔ چارت سازمانی را جست وجو کنید.
۲بارش فکریشناسایی واحدهای سازمانی: پدر یکی از دانش آموزان که یک کار تولیدی راه اندازی کرده است برای تسویه حساب به ادارهٔ مربوطه مراجعه م یکند. وی در عین حال نیاز به راهنمایی دارد. اکنون شما با بارش فکری در گروه و بررسی جدول ۱-۷، به او بگویید برای تسویه حساب به چه بخش هایی برود.
۳بارش فکریدر گروه خود بررسی کنید، پیش از انجام کار اداری، برای آشنایی با روند کار و دریافت راهنمایی، چه فعالیتی باید انجام دهید؟
۴کار غیرکلاسیشناخت مشاغل: با هماهنگی در گروه و مراجعه به یک اداره، گفت و گوی با بستگان و نزدیکانی که کارمند هستند یا روش های دیگر، داده های خواسته شده را دربارهٔ چند کار اداری یا مالی مانند کارگزینی، حسابدار، تحویل دار بانک، متصدی باجهٔ پست، کارگزار بیمه، گردآوری کنید و با تکمیل جدول ۲-۷، آن را در کلاس ارائه دهید.
۵کار کلاسیکارهای پروژه پرورش و نگه داری حیوانات یا پودمان ماکت سازی را به  چند بخش جدا از هم (به تعداد افراد گروه یا بیشتر) دسته بندی کنید و در جدول ۳-۷ بنویسید.
با هم اندیشی در گروه خود، مناسبترین فرد را برای هر بخش کار برگزینید.تلاش کنید هریک از افراد گروه، در موضوعی که به آن آگاه تر و توانمندتر از دیگران هستند، سرگروه شوند تا پروژه به درستی اجرا شود.
۶کار کلاسیگزارش:روند و پیامد اجرای کارها و رویدادها، باید به مدیران و کارفرمایان گزارش شود. شما نیز برای کارهایی که در پروژه انجام م یدهید باید به سرپرست پروژه و دبیر خود گزارش دهید.
۷کار کلاسیبرای بخشی از پروژ ه که سرگرو ه آن هستید، گزارشی برای سرپرست پروژه بنویسید. 

گزارش سرگرو هها را بررسی کنید و از روی آن ها برای پروژه گزارشی بنویسید و آن را به دبیر خود تحویل دهید. 

۸کار غیرکلاسیسیاست های کلی نظام اداری کشور
۹کار کلاسیارائهٔ گزارش پروژهٔ طراحی و « نامه ای را با موضوع تنظیم و به صورت رایانامه برای دبیر خود » ساخت کیف ارسال کنید.
۱۰کار کلاسیدر سازمان های کوچک یا کارهای خانگی که نامه نگاری کم است،نیازی به ثبت نامه در دفترهای اداری رایج نیست. شما می توانید برای مستندسازی نامه ها، در دو بخشِ جداگانهٔ یک فایل word دفتر نامه نما، مطابق جدول ۴-۷ و یک دفتر پیگیری، مطابق جدول ۵-۷، طراحی کنید و نامه های دریافتی یا ارسالی را در آن ها ثبت کنید.
۱۱کار کلاسیشما نیز برای مخارج ماهانهٔ خود جدولی مشابه جدول ۶-۷ تهیه کنید و در طول ماه آن را پر کنید. سپس نتیجه را در کلاس ارائه دهید.
۱۲کار کلاسیشما نیز برای کاری که در پودمان پرورش حیوانات اهلی شروع کرده اید جدول هایی مشابه جدول های ۷-۷ و ۸-۷ تهیه و تکمیل کنید و محاسبات لازم را انجام دهید. سپس نتیجه را در کلاس ارائه دهید.
۱۳کار کلاسییک ماشین حساب رومیزی مانند ماشین حساب شکل ۱۰-۷ را از دبیر خود بگیرید و با آن محاسبه های داده شده در جدول ۹-۷ را در گروه خود انجام دهید.
۱۴کار کلاسی  نرم افزار Excelرا اجرا کنید. ابتدا وضعیت کار برگ را راست به چپ نمایید و سپس یک محاسبهٔ ساده انجام دهید. در پایان فایل را با نام دلخواه ذخیره کنید. فایل نهایی را از طریق رایانامه برای دبیر خود ارسال کنید.
۱۵کار کلاسی در بخش های گذشته، شما در جدول ۶-۷ هزینه های ماهانه خود را ثبت کردید. اکنون این جدول را در نرم افزار Excel ایجاد کنید.
۱۶کار کلاسی در گروه خود برای کاری که در پودمان پرورش حیوانات اهلی شروع کرده اید، جدول های ۷-۷ و ۸-۷ را در نرم افزار Excel ایجاد و فرمول های آن را نیز وارد کنید تا محاسبات به وسیلهٔ نرم افزار انجام شود.
۱۷کار غیرکلاسیشما نیز همانند امید نموداری از فعالیت ها و زمان آن ها را، که در یک شبانه روز انجام می دهید، تهیه کنید (شکل ۱۲-۷)
۱۸کار کلاسیدر پایان نیم سال تحصیلی، پس از گرفتن کارنامهٔ خود، در نرم افزار Excel جدولی مشابه آن ایجاد کنید و معدل خود را به کمک ، نرم افزار محاسبه کنید.
۱۹کار کلاسیتمامی فایل هایی را که در این پودمان تهیه کرده اید رمزگذاری کنید و سپس آن ها را از طریق رایانامه برای دبیر خود ارسال نمایید. در متن رایانامهٔ ارسالی رمز فایل را نیز برای دبیر خود ارسال کنید.
۲۰کار کلاسیجست و جو کنید و برای یادآوری و راهنمای ورزش در محل کار نرم افزار « برنامهٔ ورزش در محل کار » در اینترنت با کلید واژهٔ مناسبی بارگیری و نصب کنید.
۲۱کار کلاسیدر گروه خود یکی از بخش های شکل بالا را انتخاب کنید و یک طرح کارآفرینی برای آن ارائه دهید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *