کاروفناوری هشتم پودمان صنایع دستی (بافت)

ردیفتیپ سوالعنوان سوال
۱کار کلاسیپروژهٔ طراحى و ساخت کیفِ درس کار و فناورى، پودما نهاى صناىع دستى(بافت)و شهروند الکترونیکى ۲ را شامل مى شود. نظربه اینکه از مراحل کارى پودمان صنایع دستى در پودمان شهروند الکترونیکى ۲، فیلم تهیه مى شود، لازم است هر گروه کارى در حین اجرای مراحل کاری، نسبت به تهیهٔ تصاویر، گزارش صوتى و فیلم کوتاه اقدام نماید.
۲ کار غیرکلاسیضمن بازنگری دربارهٔ طرح خود، سعى کنید طرح و رنگ هاى متنوعى را براى خود برگزینید. این کار را مى توانید با نگاه کردن به فر ش ها، پارچه ها و گلیم هاى موجود در خانه یا جست وجو در اینترنت انجام دهید.
۳پرسشدر صورتی که طول و عرض طرح شما از اندازهٔ نی ها بیشتر باشد چه کار خواهید کرد؟
۴کار غیرکلاسیدر مورد انواع دفتین و کاربرد آن ها در اینترنت جست وجو کنید. گزارشی از یافته های خود را در کلاس ارائه دهید. زیر و رو کردن نخ ها را از روی نی ها، آن قدر از بالا و از پایین ادامه بدهید تا بلندی کار شما تقریباً دو برابر بلندی طرح مورد نظر شود. آیا میدانید چرا؟ در گروه با هم گفت و گو کنید و پاسخ این پرسش را پیدا کنید.
۵پرسشهنگام پودگذاری، چه ارتباطى میان ضخامت نخ و بلندی بافت وجود دارد؟
۶پرسشاگر برای بافت خود در شروع کار، محاسبات درستی از میزان نخ مورد نیاز نداشته باشید یا به اشتباه طول نخ را کمتر محاسبه کنید، تارهای بافته شما به هم نمیرسند. راهکار پیشنهادی خود را برای ادامهٔ کار و رفع این نقص بیان کنید.
۷بارش فکرینگاهی به بافته بیندازید. اگر در بافته از دو رنگ نخ استفاده کرده اید و در آن، گره و نخ اضافی میبینید، با دوستان خود روش هایی را برای مخفی کردن آن ها پیدا کنید.
۸پرسشچند نوع شیرازه پیچى دیگر وجود دارد و از هر کدام براى چه بافت هاى استفاده م ىشود؟ براى دادن پاسخ به این پرسش بهتر است با دوستان و هم کلاسى هاى خود سرى به کارگاه هاى قالى بافى و گلیم بافى بزنید یا آن ها را در اینترنت جست وجو کنید
۹پرسشاگر نخ ها در هر طرف از هر دو رنگ باشد طرح طناب چگونه خواهد شد؟ انجام دهید.
۱۰کار کلاسیآیا مى توانید با روش بافتی که آموخته اید، کیف جدیدى ببافید که در آن ابتکار و نوآوری به کار رفته باشد؟ براى مثال آیا مى توانید این کیف را به گونه اى ببافید که دو لبهٔ آن همزمان با بافت به یکدیگر متصل باشند؟ با هم گروهى خود گفت وگو کنید، سپس تجربیات جدید خود را براى دیگر هم کلاسى ها شرح دهید و کار خود را نیز نشان دهید.
۱۱کار غیرکلاسینام چند شغل و نقش و کاربرد این پودمان را در این مشاغل بررسى کنید و در جدول ۱-۴ بنویسید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *