کاروفناوری هفتم پودمان خوراک

ردیفتیپ سوالتیپ سوال
۱کار کلاسیبا هم اندیشی دربارهٔ ویژگی های منطقه، عادات خود و مانند این موارد، خوراکی را که برای ناشتایی مناسب یا نامناسب می دانید در جدول ۱-۱۱ مشخص کنید و دلیل آن را بنویسید.
۲کار کلاسیدر جدول ۲-۱۱ برخی از مواد خوراکی سالم و ناسالم نشان داده شده است. باهم اندیشی در گروه مواد سالم و ناسالم را شناسایی کنید.
۳کار کلاسیگرم کردن شیر (نیمه تجویزی)
۴کار غیرکلاسیبا هماهنگی با بزرگ ترهای خود (مانند پدر یا مادر)، برای ناشتایی افراد خانواده تخم مرغ نیمرو یا آب پز درست کنید و آن را با تزیین مناسب سر سفره بیاورید و از کار انجام شده گزارشی تهیه کنید.
۵کار غیرکلاسیبا مراجعه به منابع (کتا بهای مرجع ، اینترنت و …) و پرسش از بزر گترهای خود در خانواده در مورد آداب غذا خوردن که در دین اسلام به آن سفارش شده است، تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.
۶کار غیرکلاسیفرآوری ماست خانگی (نیمه تجویزی)
۷کار کلاسیپخت سوپ جو
۸کار غیرکلاسیبا راهنمایی و کمک بزرگ تر خانواده، خوراک مناسبی برای خانوادهٔ خود برگزینید و آن را بپزید و از پذیرایی انجام شده، گزارشی همراه با عکس آماده کنید و در کلاس ارائه دهید.
۹کار غیرکلاسیبا راهنمایی بزرگ تر خود خشک کردن سبزی را انجام دهید. از کار انجام شده گزارشی همراه با عکس تهیه و آن را در گروه بررسی کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید. سبزی را م یتوانید خردشده یا همراه با ساقه خشک کنید.
۱۰کار کلاسیباهم اندیشی در گروه خود، میان وعده های مفید و غیرمفید و دلیل گزینش خود را در جدول ۴-۱۱ بنویسید.
۱۱کار غیرکلاسیتهیۀ ذرت بو داده (نیمه تجویزی )
۱۲کار کلاسیتهیۀ خیار شور (نیمه تجویزی)
۱۳بررسیتهیۀ شیرینی پنجره ای (نیمه تجویزی)
۱۴بررسیدر جدول ۶-۱۱ برخی از مشاغل رایج در منطقهٔ خود را که در حوزهٔ مواد خوراکی میشناسید، بنویسید.
۱۵هم اندیشینام برخی محصولات کشاورزی را که در برخی از فصل ها در منطقهٔ شما ارزان است، در جدول ۵-۱۱ بنویسید و برای جلوگیری از به هدر رفتن آنها و همچنین استفاده از آنها در دیگر فصل ها روشی را پیشنهاد کنید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *