منظور از انرژ یهای نو چیست؟ چند نمونه را نام ببرید.

فلوچارت پروژه مراحل ساخت جرثقیل پودمان ساز و کار حرکتی نمونه دوم

در گروه خود با جست و جو در اینترنت ، کتاب ها و منابع دیگر در مورد دانشمند ایرانی ابو جعفر محمدبن موسی الخوارزمی تحقیق کنید و نتایج تحقیق خود را در کلاس ارئه دهید .

مقررات ملی ساختمان چند مبحث دارد؟ موضوع مبحث ۱۳ آن چیست؟

آیا می دانید جرثقیل ها امروزه چه کاربردهایی دارند

در جدول ۱-۵ چه نکات ایمنی رعایت نشده است؟ برای هریک توضیح مختصری بنویسید.

روند نمای مثال ۵ را به گونه ای تغییر دهید که بتواند میانگین هر تعداد عدد دلخواه را به دست آورد .

در گروه خود، ساز و کار حرکتی گیرهٔ رومیزی یا گیرهٔ دستی کارگاه را بررسی و اجزای آن ها را فهرست کنید و مشخص کنید که جزء کدام دسته از ساز و کارهای حرکتی میباشد.

دلیل استفاده از ساز و کارهای حرکتی چرخ و تسمه را در پروژه ساخت جرثقیل مورد بررسی قرار دهید. روش های دیگری یرای این کار پیدا منید و آن ها را در کلاس ارائه دهید

آیا لامپ هایی که به عنوان کم مصرف شناخته می شوند، در روشنایی خانگی بهترین گزینه است؟ اگر جواب منفی است دلیل آن  چیست؟ در مورد راه حل جایگزین بیندیشید (شکل۱۶-۵)

یک کارگاه تولیدی لباس باید در هفته حداقل ۵۶۰۰۰۰تومان سود داشته باشد . اگر قیمت فروش هر لباس ۱۵ درصد بیشتر از هزینه تولید آن باشد الگوریتمی بنویسید که هزینه یک لباس را بپرسد و حداقل تعداد لباسی را که باید در هفته تولید شود محاسبه کند .

ساز و کار حرکتی استفاده شده در پروژه ساخت حلزون چیست؟ چند مثال از کاربرد های آن نام ببرید.

پس از دیدن بازی های ساده، در گروه خود در مورد آن ها بحث نمایید و در سبک های جدول ۱-۴ دسته بندی کنید و برای هر دسته چند ویژگی بنویسید.

در مورد را ههای دیگر سیم کشی کلید تبدیل و استاندارد بودن آن تحقیق کنید.

 هرگز به اجزای در حال حرکت ساز و کارهای حرکتی نباید دست زد.چرا؟

در گروه خود با جست و جو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر در خصوص مایع خنک کنندهٔ موتور و ویژگی های آن، تحقیق کنید و نتایج آن را در کلاس ارائه دهید.

در شکل ۴۲-۱، نمای بالای قاب عکس را مشاهده می کنید. سوراخ ها به صورت ضربدری هستند. به نظر شما دلیل این طراحی چه بوده است؟

تفاوت میان وبگاه هایی که با (https://) شروع می شوند با سایر وبگاه ها در چیست؟ این موضوع را از دبیر خود سؤال کنید.