هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

کارکلاسی صفحه ۷۵ کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان شهروند الکترونیکی ۲

یک فایل صوتی را باز کنید و با انتخاب قسمتی از آن، عملکرد دکمه ها Trim ، Delete و Mix را بررسی کنید و نتیجه را در جدول زیر درج نمایید و سپس آن را با قالب دلخواه ذخیره کنید.

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

کارکلاسی صفحه ۷۶ کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان شهروند الکترونیکی ۲

 انواع Player را مورد جست و جو قرار دهید و فهرستى از پرکاربردترین آن ها را نام ببرید.

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

بارش فکری صفحه ۷۴ پودمان شهروند الکترونیکی ۲ کاروفناوری هشتم

با هم فکری دوستان خود  نام چند نرم افزار را که برای ویرایش و نمایش تصاویر به کار می روند، جست و جو کنید و در جدول زیر بنویسید. زمینه هاى کاربرد آن ها را نیز مشخص کنید.

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

بارش فکری صفحه ۶۸ پودمان شهروند الکترونیکی ۲ کاروفناوری هشتم

با دوستان هم گروهی خود در مورد برنامه های مختلف ویرایش تصویر، صدا و ویدئو گفت و گو کنید. در این زمینه از دبیر خود راهنمایی بگیرید.

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

کار غیر کلاسی صفحه ۶۵ کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان صنایع دستی بافت

نام چند شغل و نقش و کاربرد این پودمان را در این مشاغل بررسى کنید و در جدول بنویسید.

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

پرسش صفحه ۶۲ کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان صنایع دستی بافت

اگر نخ ها در هر طرف از هر دو رنگ باشد طرح طناب چگونه خواهد شد ؟ انجام دهید.

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

پرسش صفحه ۶۱ کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان صنایع دستی بافت

چند نوع شیرازه  پیچی دیگر وجود دارد و از هر کدام براى چه بافت هاى استفاده می شود؟

براى دادن پاسخ به این پرسش بهتر است با دوستان و هم کلاسى هاى خود سرى به کارگاه هاى قالى بافى و گلیم  بافى بزنید  یا آن ها را در اینترنت جست وجو کنید.

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

بارش فکری صفحه ۶۰ کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان صنایع دستی بافت

نگاهی به بافته بیندازید. اگر در بافته از دو رنگ نخ استفاده کرده اید و در آن، گره و نخ اضافی می بینید، با دوستان خود روش هایی را برای مخفی کردن آن ها پیدا کنید.

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

پرسش صفحه ۵۹ کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان صنایع دستی بافت

اگر برای بافت خود در شروع کار، محاسبات درستی از میزان نخ مورد نیاز نداشته باشید یا به اشتباه طول نخ را کمتر محاسبه کنید ، تارهای بافته شما به هم نمى رسند. راهکار پیشنهادی خود را برای ادامه کار و رفع این نقص بیان کنید.

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

در مورد انواع دفتین و کاربرد آن ها در اینترنت جست وجو کنید. گزارش خود را در کلاس ارائه دهید

در مورد انواع دفتین و کاربرد آن ها در اینترنت جست وجو کنید. گزارش خود را در کلاس ارائه دهید.

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

پرسش صفحه ۵۶ کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان صنایع دستی بافت

هنگام پودگذاری، چه ارتباطى میان ضخامت نخ و بلندی بافت وجود دارد؟

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

پرسش صفحه ۵۴ کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان صنایع دستی بافت

در صورتی که طول و عرض طرح شما از اندازه ی  نی ها بیشتر باشد چه کار خواهید کرد؟

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

کارکلاسی صفحه ۴۷ پودمان شهروند الکترونیکی ۱ کاروفناوری هشتم

نام چند شغل و نقش و کاربرد پست الکترونیکى در این مشاغل را بررسی کنید و در جدول بنویسید.

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

پرسش صفحه ۴۵ کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان شهروند الکترونیکی ۱ هشتم

 تفاوت میان وبگاه هایی که با  //: https شروع می شوند با سایر وبگاه ها در چیست؟ این موضوع را از دبیر خود سؤال کنید.

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

بارش فکری صفحه ۴۳ پودمان شهروند الکترونیکی ۱ کاروفناوری هشتم

با هم گروهی های خود در مورد ویژگی های سرویس دهنده ی  پست الکترونیک قابل اعتماد گفت و گو کنید و نتایج را در جدول زیر بنویسید .

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

بارش فکری صفحه ۴۲ پودمان شهروند الکترونیکی ۱ کاروفناوری هشتم

درباره مزایا و معایب استفاده از پست الکترونیکى صحبت کنید و نتیجه را در جدول بنویسید.

 

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

بارش فکری صفحه ۴۱ پودمان شهروند الکترونیکی ۱ کاروفناوری هشتم

اگر اینترنت را شبکه ای از شبکه ها بدانید، به نظر شما کاربرهای خانگی، که فاقد شبکه رایانه ای هستند چگونه می توانند به اینترنت متصل شوند؟ 

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

بارش فکری صفحه ۳۷ پودمان الکترونیک کاروفناوری هشتم

۱- چگونه می توان اندازه  مدار را کوچک تر کرد؟

۲-از چه وسایل معیوب و دورریختنی، می توانید قطعات پروژه را به دست آورید؟

۳-به جای میکروسوئیچ از چه طرح ابتکاری ساده، می توانید استفاده کنید؟

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

تحقیق کنید صفحه ۶ درس کار و فناوری هشتم – پودمان کار با فلز

با جست و جو در اینترنت در ارتباط با استاندارد ورق هاى فلزى و جدول آنها تحقیق کنید و نتایج تحقیق خود را به کلاس ارائه دهید.

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

بارش فکری صفحه ۳۴ کاروفناوری هشتم

به جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب ساده جایگزین می توان استفاده نمود؟