نوشته‌ها

هشتم-کار-و-فناوری-برای-وب

پرسش صفحه ۱۶کتاب کاروفناوری پایه هشتم – پودمان کار با فلز

 چه وسایلی را مى شناسید که در آن ها پیچ چپ گرد به کار رفته باشد؟

دانلود